بهبود فضای کسب وکار از تعداد گرسنگان می کاهد

چطور با سوء تغذیه بجنگیم؟

تاريخ 1399/10/24 ساعت 12:53

بهبود فضای کسب وکار و اشتغال پایدار به کاهش سوءتغذیه در کشور کمک می کند.

براساس شاخص جهانی گرسنگی، از سال 1990 تعداد گرسنگان در جهان 40 درصد کاهش یافته است با این حال سوءتغذیه هنوز از مهم ترین چالش های سلامت در کشورهای درحال توسعه و حتی کشورهای توسعه یافته است. در دو دهه گذشته بیش از یک ششم بیماری های جهان از سوءتغذیه نشات گرفته است. براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال 2012، سوءتغذیه در 45 درصد مرگ های کودکان نقش داشته است. هم چنین در همین سال، 162 میلیون کودک با سوءتغذیه به کوتاهی قد دچار شده اند.

سوءتغذیه، بر سلامت، یادگیری و در نهایت توسعه اقتصادی جامعه اثر مخربی دارد. در بعد سلامت، سوءتغذیه عامل مرگ و میر بیش از 60 درصد کودکان و 20 درصد مادران در جهان است. هم چنین کمبود ید باعث کاهش ضریب هوشی و کمبود آهن و کم خونی باعث کاهش ظرفیت یادگیری می شود. در بعد اقتصادی سوءتغذیه به کاهش کارآیی و بهره وری نیروی کار و در نهایت کاهش تولید در بخش های مختلف اقتصادی می شود. مقایسه وضعیت ایران با متوسط جهانی و منطقه منا نشان می دهد سیاست های دولت در بخش سلامت و مبارزه با سوءتغذیه در مقایسه با وضعیت جهانی موفق بوده با این حال فاصله زیادی بین ایران و کشورهای اروپایی وجود دارد.

اما در ایران اوضاع از چه قرار است؟ بررسی روند تغییر سوءتغذیه در ایران نشان می دهد در سال 2000، نزدیک به 5 درصد از جمعیت کشور با سوءتغذیه درگیر بوده است و این رقم در سال 2007 به 6.5 درصد رسیده است. در ادامه در سال 2015، روند سوءتغذیه نزولی شده و به 5.5 درصد رسیده با این حال نسبت به وضعیت سال 2000، بیشتر است.

پژوهشگران در یک بررسی عوامل موثر بر سوءتغذیه در ایران را بررسی کرده اند. یافته های آنان نشان می دهد بین رشد اقتصادی و کاهش سوءتغذیه رابطه معناداری وجود دارد. در واقع اعمال هر سیاست اقتصادی  که به رشد اقتصادی کشور کمک کرده است، به طور غیرمستقیم موجب کاهش سوءتغذیه می شود. هم چنین بین نرخ بیکاری و سوءتغذیه رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین هرچه رشد اقتصادی و تولید و اشتغال پایدار بیشتر شود، درصد افراد دچار سوءتغذیه کاهش پیدا می کند.

پژوهشگران به دولت توضیه کرده اند برای رفع سوءتغذیه در کشور، بهبود فضای کسب وکار و افزایش نرخ اشتغال پایدار را در اولویت قرار دهد.

برای مطالعه بیشتر مقاله «بررسی عوامل موثر بر سوءتغذیه در ایران: کاربرد رهیافت خود رگرسیو با وقفه های گسترده» را بخوانید. این مقاله در فصلنامه پژوهش های اقتصادی در پاییز سال 99 چاپ شده است.